คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน​
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความปลอดภัย
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการจัดการภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน​
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับ ให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
ดาวน์โหลด
คู่มือ
คู่มือบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด