งบการเงิน
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3/2566
ไตรมาสที่ 2/2566
ไตรมาสที่ 1/2566
งบการเงิน
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2565
ไตรมาสที่ 3/2565
ไตรมาสที่ 2/2565
ไตรมาสที่ 1/2565
งบการเงิน
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2564
ไตรมาสที่ 3/2564
ไตรมาสที่ 2/2564
ไตรมาสที่ 1/2564
งบการเงิน
ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 3/2563
ไตรมาสที่ 2/2563
ไตรมาสที่ 1/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 3/2563
ไตรมาสที่ 2/2563
ไตรมาสที่ 1/2563
งบการเงิน
ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 3/2562
ไตรมาสที่ 2/2562
ไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2562
ไตรมาสที่ 3/2562
ไตรมาสที่ 2/2562
ไตรมาสที่ 1/2562
งบการเงิน
ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 3/2561
ไตรมาสที่ 2/2561
ไตรมาสที่ 1/2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ประจำปี 2561
ไตรมาสที่ 3/2561
ไตรมาสที่ 2/2561
ไตรมาสที่ 1/2561
เอกสารเพื่อนักลงทุน

The company collects various documents related to investors and keeps them in a document for investors, in order to provide an important source of information and allow quick access to different data.