การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567