การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีมอบฉันทะ
ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ขอแนะนำ)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ (ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567