นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปีภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ปี 2566 บาทต่อหุ้น
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
29/04/2567 16/05/2567 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.21 01/01/66-31/12/66
27/04/2566 17/05/2566 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.95 01/01/65-31/12/65
28/04/2565 17/05/2565 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.37 01/01/64-31/12/64
29/04/2564 17/05/2564 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.37 01/01/63-31/12/63
21/04/2563 07/05/2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 01/01/62-31/12/62
29/04/2562 15/05/2562 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.26 01/01/61-31/12/61
27/04/2561 14/05/2561 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.18 01/01/60-31/12/60
26/04/2560 15/05/2560 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 01/01/59-31/12/59
27/04/2559 13/05/2559 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 01/01/58-31/12/58
27/04/2558 11/05/2558 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.13 01/01/57-31/12/57