รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์, นายทะเบียน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
44 อาคารหลังสวน ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์, ผู้แทน, นายทะเบียน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
3000 ถ. พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ที่อยู่ :
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัท หลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
ที่อยู่ :
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
ที่อยู่ :
ชั้น 8, 15-17 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 – 21, ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
รายชื่อผู้ค้าหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :
127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ :
ผู้แทน, นายทะเบียน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ :
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10163
โทรศัพท์ :