นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เติบโตเคียงคู่คนไทยมายาวนานกว่า 31 ปี จากธุรกิจห้องแถวสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อในมาตรฐานระดับสากล ผ่านสาขากว่า 7,536 แห่งทั่วประเทศ

มุ่งหวังมอบโอกาสทางการเงินให้กับสังคมไทยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในทุกมิติ

การกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นสิ่งที่องค์กรยึดมั่นเสมอมา เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ของกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างเหมาะสม ยกระดับความปลอดภัยสารสนเทศ และมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล รองรับแหล่งเงินทุนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระดมแหล่งเงินทุนและเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเติบโตทางธุรกิจ การมอบโอกาสคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายขององค์กร “บ้านใหม่ของหนู” เป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งโครงการ “รถพ่วงข้าง” ที่ยกระดับการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขระดับชุมชนให้ทั่วถึงและครอบคลุม นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ทุพพลภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นการสร้างอาชีพและความเสมอภาคทางการจ้างงานให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเท่าเทียม

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เป็นความท้าทายที่หลายภาคส่วนกำลังเผชิญ ปัญหาโลกร้อนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมาก ทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันและระบบเศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นสิ่งที่บริษัทผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการติดตามการใช้ทรัพยากรควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ได้มีการนำมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) มาใช้เป็นแนวทางในการรับมือและกำหนดมาตรการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธในการรับมือ เพื่อที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 ที่สอดคล้องตามหลักทางวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative: SBTi)

บริษัทมุ่งยกระดับการบริการสินเชื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่มีมาตรฐานในระดับโลก (World-Class Thai Microfinance) ดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นที่พึ่งทางการเงินให้กับประชาชน มีความซื่อสัตย์ เคารพในสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) และสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้กับประชาชน เติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน