บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่น่าพอใจ