คณะกรรมการทุกท่านจะกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผน ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้โดยยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล อย่างเคร่งครัด เพื่อคงความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

24,929

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

97.21

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 09 มีนาคม 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

24,824

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

32.09

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 162,546,712 7.67
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,761,968 1.12
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,100,700 0.95
สเตท สตรีท แบงก์ ยุโรป 18,793,720 0.89
THE BANK OF NEW YORK MELLON 7,596,198 0.36
นาง จินตนา บุญสาลี 7,133,586 0.34
นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา 5,850,000 0.28
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 5,196,600 0.25