ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

16,642

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

98.39

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 09 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

24,824

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

32.09

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
นางดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 112,295,348 5.30
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 17,186,961 0.81
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 16,551,500 0.78
STATE STREET EUROPE LIMITED 15,447,223 0.73
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 14,754,000 0.70
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,731,300 0.65
N.C.B. TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 12,000,000 0.57
กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 9,230,700 0.44