สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2562 2563 2564 2565 2566
ทริสเรตติ้ง
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ N/A
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ N/A
แนวโน้ม Stable Stable Stable Stable N/A
รางวัล 2562 2563 2564 2565 2566
การกำกับดูแลกิจการ
การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว 5 ดาว
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 4 เหรียญ 4 เหรียญ 4 เหรียญ 5 เหรียญ 4 เหรียญ
ความยั่งยืน
การประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating PASS PASS PASS PASS A
Carbon Disclosure Project (CDP) - D- D D N/A
MSCI ESG Rating A A A AA N/A
FTSE N/A 3.5 3.2 - -