สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 2562 2563 2564 2565 2566
Tris Ratings
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ N/A
ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ N/A
แนวโน้ม Stable Stable Stable Stable N/A
ESG Ratings
MSCI ESG Index A A A AA N/A
FTSE4GOOD Index N/A 3.5 3.2 - -
SET ESG Ratings PASS PASS PASS PASS A
CDP D- D N/A D N/A