วิสัยทัศน์

“ปีแห่งการพัฒนา”

พันธกิจ

01.

บริษัทฯ จะรักษาระดับการเติบโตในปี 2567-2569 ที่ปีละ 20 เปอร์เซ็นต์

02.

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายสาขาเฉลี่ยปีละ 600 สาขา

จนครบจำนวน สาขาภายในปี 2569

03.

บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ โดยการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุม และเร่งรัดติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงลดภาวการณ์ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน

04.

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

05.

บริษัทฯ เน้นการบูรณาการทั้งช่องทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทั้งด้านดิจิทัลและด้านข้อมูล เพื่อประโยชน์ด้านการวิเคราะห์ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ในอนาคต

06.

บริษัทฯ ให้ความสำคัญการเพิ่มจำนวนลูกค้า

07.

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดคุณค่า และความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล

ภาพรวมธุรกิจบริษัท

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)ก่อตั้งโดยนายชูชาติ เพ็ชรอำไพและนางดาวนภา เพชรอำไพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2535

บริษัทฯ จัดเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก ซึ่งยานพาหนะที่สามารถนำมาใช้เป็นประกันได้นั้นประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถเพื่อการเกษตรที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังขยายการให้บริการสินเชื่อครอบคลุมไปยังสินเชื่อที่ใช้ที่ดินเป็นประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยายนต์และสินเชื่อเพย์เลเทอร์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายประกันภัยพ.ร.บ. และประกันอุบัติเหตุให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ดูภาพขยาย
ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

จุดแข็งและกลยุทธ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตด้วยการขยายฐานลูกค้าผ่านการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาการเข้าถึงทางการเงิน (Financial Inclusion) ให้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการกระจายการเข้าถึงทางการเงินให้แก่ประชาชนเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการเงินในประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พนักงานทั้งสิ้น ราย
สาขาทั้งหมด สาขา
มีเป้าหมาย สาขา ภายในปี 2567

และยังคงมุ่งเน้นขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย จากจังหวัดมุ่งสู่อำเภอ จากอำเภอ ลงตำบล

ประวัติความเป็นมาของบริษัทและเหตุการณ์ความสำเร็จ

มากกว่า

30 ปี MTC

เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่และมือสองทุกยี่ห้อผ่านผู้จัดจำหน่ายทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง เช่น สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร โดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นผู้มีรายได้ประจำทั้งรายวันและรายเดือน เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ต่อมาบริษัทฯ ได้เพิ่มการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์เพื่อเป็นการต่อยอดการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าที่ผ่อนชำระค่างวดตามสัญญาเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว รวมทั้งเพิ่มประเภทรถไปสู่รถยนต์และรถเพื่อการเกษตรเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งปี 2544 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท ดี.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด เป็น บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 และได้หยุดการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเนื่องจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เริ่มมีการให้บริการเช่าซื้อแก่ลูกค้าเอง ทำให้จำนวนผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นและส่งผลทำให้ภาวะการแข่งขันสูงขึ้น

“บริการใกล้ชิด

ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ

เมืองไทย แคปปิตอลให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยที่เป็นคนในพื้นที่เป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีสโลแกนว่า “บริการใกล้ชิด ดุจญาติมิตรที่รู้ใจ” จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ