เกียรติคุณด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมืองไทย แคปปิตอล มิได้เพียงแต่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจเท่านั้น บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่มีความรับผิดชอบแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยการยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราได้รับเกียรติคุณแห่งความภาคภูมิใจซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จและการยอมรับ อันเป็นแรงผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท เหล่าผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทุกคน ทุกระดับของบริษัทฯ ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป