นายสมเกียรติ รัศมี

นายสมเกียรติ รัศมี

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2566 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กิจการสาขา)
2562 - 2566
ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน
2559 - 2562
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา​
2548 - 2559
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.0103 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)