นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

นางนงนุช ดาวาสุวรรณ

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา :
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
 • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leasers (RCL) รุ่นที่ 13/2018
 • หลักสูตร Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
 • หลักสูตร Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2557 - 2558
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร ด่านศุลกากรนครพนม กรมศุลกากร
2555 - 2556
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและอากร สำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
2553 - 2554
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบเขตปลอดอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง