นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา :
 • Master of Finance, Washington State University
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2012
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2013
 • หลักสูตร Role of Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
 • หลักสูตร Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
 • หลักสูตร Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
 • สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit ประจำปี 2565
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
 • 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง