08 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
20 มีนาคม 2566
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report) 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
15 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์บริษัท
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม