16 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 1)
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
17 สิงหาคม 2563
ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563)
อ่านเพิ่มเติม
17 สิงหาคม 2563
แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน
อ่านเพิ่มเติม
17 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม