24 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 8)
อ่านเพิ่มเติม
23 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
27 มีนาคม 2567
การเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
20 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
20 มีนาคม 2567
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
02 มกราคม 2567
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
15 ธันวาคม 2566
วันหยุด ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
อ่านเพิ่มเติม