MTC สุดปลื้ม!คว้า CG 5 ดาว 5 ปีต่อเนื่อง

บริษัทฯได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ CG ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว และเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเยี่ยมต่อเนื่อง สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน