นายประดิษฐ​ ทองคำ

นายประดิษฐ​ ทองคำ

  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2557 - ปัจจุบัน
ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.0085 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)