นายบัญญัติ นิลศิริ

นายบัญญัติ นิลศิริ

  • รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2564 - ปัจจุบัน
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา​
2554 - 2564
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)​
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.0024 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)