นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล

นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2566 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2560 - 2566
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2547 - 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.024 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)