นางสาวดวงแข สงนุ้ย

นางสาวดวงแข สงนุ้ย

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท Management and Organization มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2558 - 2562
ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา​
2554 - 2558
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2550 - 2554
รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.054 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)