นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช

นายสุรัตน์ ฉายาวรเดช

  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2564 - ปัจจุบัน​
รองกรรมการผู้จัดการ​
2556 - 2564
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2553 - 2555
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด​
2548 - 2555
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด​
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มี -