นายปริทัศน์ เพชรอำไพ

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ

  • รองกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท Banking and international finance, Cass Business School, London
  • ปริญญาตรี Engineering with Business Finance, University College London
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
  • บุตรชายของนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ และนางดาวนภา เพชรอำไพ
ประวัติการทำงาน :
2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ
2558 - 2562
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557
ผู้จัดการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด​
2550 - 2552
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธนาคารกสิกรไทย​
2549 - 2550
นักวิเคราะห์ Goldman Sachs, London
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.17 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)