นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ

นายสุรพงษ์ เพ็ชรอำไพ

  • รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
  • น้องชายของนายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
ประวัติการทำงาน :
2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส)
2556 - 2561
รองกรรมการผู้จัดการ​
2551 - 2556
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ​
2530 - 2551
ผู้ช่วยฝ่ายกิจการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.046 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)