นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา :
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549
 • หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่น 20/2549,
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 24/2021)
 • หลักสูตร Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2564
 • หลักสูตร Easy Listening: เกร็ดความรู้ด้าน AC ที่บัญชีไม่ควรพลาด ประจำปี 2565
 • สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit ประจำปี 2565
ประวัติการทำงาน :
2561 - 2563
กรรมการ บริษัท ฟิลอัพเน็ตเวิร์ค จำกัด
2560 - 2564
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด
2557 - 2559
กรรมการบริหารบริษัท ไอทีเอ๊กซ์ จำกัด
2554 - 2560
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ปราจีนบุุรี
2550 - 2556
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาว เริ่มอุุดม จำกัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัทโกลบอล คอนเนคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง