นางดาวนภา เพชรอำไพ

นางดาวนภา เพชรอำไพ

  • กรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • Master of Finance, Oklahoma City University
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
ประวัติการทำงาน :
  • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • 720,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9623 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง