นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ

 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการ
วุฒิการศึกษา :
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Master of Finance, Oklahoma City University
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SET/2012
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
ประวัติการทำงาน :
 • บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
 • 710,056,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.4932 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน - ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน - ครั้ง