พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา :
 • หลักสูตรนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 66 โรงเรียนนายเรือ
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 45 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 • หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการทัพเรือ
 • หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือออสเตรเลีย เครือรัฐออสเตรเลีย ปี พ.ศ. 2529
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 5/2016)
ประวัติการทำงาน :
 • ต้นหน ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายทหารอาวุธใต้น้ำ ร.ล.ท่าจีน กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • ต้นเรือ ร.ล.สารสินธุ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • นายทหารปราบเรือดำน้ำ ร.ล. มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ผู้ช่วยต้นปืน ร.ล. มกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ต้นปืน ร.ล. มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ต้นเรือ ร.ล. มงกุฎราชกุมาร กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • ผู้บังคับการเรือ ร.ล. สู้ไพรินทร์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ
 • นายธง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • รองเสนาธิการ สถานีทหารเรือกรุงเทพฯ (ปัจจุบัน คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ)
 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/จาการ์ตา
 • ผู้ช่วยเลขานุการกองทัพเรือ
 • ผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • ผู้อำนวยการท่าเรือน้ำลึกสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
 • ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
 • เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
 • ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
 • 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0236 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จํากัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการอิสระ จำนวน 1 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง