ดร.ศึกษิต พัชรชัย

ดร.ศึกษิต พัชรชัย

 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการ
วุฒิการศึกษา :
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Arts, Dominican University of California
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะการเป็นกรรมการ :
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2019
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 22/2019
ประวัติการทำงาน :
2555 - 2558
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2558 - 2564
อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
 • 902,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.043 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
- ไม่มี -
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :
- ไม่มี -
ข้อพิพาททางกฎหมาย :
- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :
 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน จำนวน 2 ครั้ง