นายนิยม รอดน้อย

นายนิยม รอดน้อย

  • รอง​ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2566 - ปัจจุบัน
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
2555 - 2566
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.0207 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)