นายอำนาจ เนียมสี

นายอำนาจ เนียมสี

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา :
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร :
- ไม่มี -
ประวัติการทำงาน :
2566 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (หนี้สิน)
2562 - 2566
ผูู้้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
2561 - 2562
รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา
2560 - 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัทฯ :
  • ร้อยละ 0.0094 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)