โครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

นอกจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อและการบริการที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นการดำเนินงานให้ครอบคลุมในด้านธรรมาภิบาล ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้คู่ค้า ตลอดห่วงโซ่อุปทานการดำเนินงาน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่เคียงข้างประชาชน สร้างโอกาส ตลอดจนยกระดับสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้นำไปสู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในหลากหลายมิติที่บริษัทได้จัดทำขึ้น

โดยในปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า

+

ปี ที่บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งบริษัทมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาประเด็นด้านสังคม 3 ประเด็น ได้แก่