มิติสังคม

เพราะทุกคนมีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สิทธิมนุษยชน รวมถึงมุ่งตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง

Emphasize Customer
มุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงเคารพสิทธิของลูกค้า
จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
Personnel Creation
สรรสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
พัฒนากระบวนการสรรหาพัฒนาบุคลากรภายในบริษัท ให้ค่าตอบแทนสวัสดิการที่เหมาะสม สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่เข้มแข็ง
Protect Human Rights
เคารพในสิทธิมนุษยชน ใส่ใจให้มีการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการดำเนินงาน
กำหนดนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานของหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ
Return Society
ตอบแทนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในและนอกห่วงโซ่กิจการ โดยจัดให้มีโครงการเพื่อสังคมอยู่เสมอ

การให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า ได้มีการปฏิบัติงานบริการอย่างใส่ใจและเคารพสิทธิของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่ได้จากการแนะนำของลูกค้าเก่าที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัท โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการของลูกค้าอย่างครอบคลุม และได้กำหนดนโยบายในการในการดำเนินงาน ดังนี้

Customer Centric
01.
การสร้างความประทับใจผ่านการให้บริการ
02.
การให้บริการอย่างคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
03.
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการป้องกันการรั่วไหล
04.
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การประเมินความพึงพอใจประจำปี 2565

การประเมินความพึงพอใจต่อลูกค้า มีความสำคัญในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษัท เพื่อนำข้อมูลจากลูกค้าที่ได้ไปแก้ไขปัญหา รวมถึงการนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรที่ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงดำเนินงานประเมินความพึงพอใจให้เป็นหลักสากล เพื่อความแม่นยำในการทราบถึงความต้องการลูกค้า จึงได้มีความเห็นให้เปลี่ยนวิธีการคำนวณ และจะใช้วิธีการดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อไป

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประจำปี 2565
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ % จากเป้าหมาย 80%
บริษัทได้รับคะแนนสูงสุด 84.49% หมวดอาคารและสถานที่ รองลงมาคือคะแนน 84.14% ด้านการบริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
อาคารและสถานที่
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
การให้บริการ
ความรวดเร็วในการดำเนินการ
เป้าหมายการดำเนินงานที่ 80%

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ ผลักดันให้พนักงานเติบโตตามเส้นทางที่มุ่งหวังไว้ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทำงานได้หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมัครเข้าทำงานอย่างเข้มงวด โดยนอกจากจะพิจารณาถึงความสามารถของผู้สมัครแล้ว ยังคัดสรรหาบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และคำนึงถึงทัศนคติที่มีต่อการทำงาน ตลอดจนความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
01.
วางแผนสรรหาคัดเลือก
สำรวจความต้องการบุคคลากรของทุกฝ่ายรวมถึงติดตามแผนการขยายตัวของธุรกิจที่จะเพิ่มสาขาใหม่ขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ
02.
กำหนดคุณสมบัติ
ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายที่ต้องการบุคลากรนั้น ๆ เพื่อจัดทำเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานตำแหน่งนั้นอย่างละเอียดชัดเจน
03.
สื่อสารเพื่อสรรหา
การประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บไซต์จัดหางานโดยสื่อสารต่อผู้สมัครงานให้รับทราบถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงรายละเอียดการทำงานอย่างชัดเจน
04.
คัดเลือกอย่างสร้างสรรค์
คัดกรองใบสมัครอย่างถี่ถ้วนในทุกมิติอย่างเป็นธรรม และสัมภาษณ์โดยคัดเลือกผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกำหนด
05.
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หมั่นพัฒนาตนเองและต่อยอดความรู้ที่ได้รับมาอยู่เสมอ

เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจในการทำงาน และลดความวิตกในด้านค่าครองชีพของพนักงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้ความกังวล ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับพนักงาน ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์และยารักษาโรคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร รวมถึงจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพขึ ้นเป็นประจำในทุกปี รวมถึงเพื่อดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรไว้ บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ กิจกรรมสังสรรค์ รวมถึงการท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความตึงเครียดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน และได้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเงิน ผ่านทางกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสำรองเงินชดเชยตามกฎหมายให้แก่พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 20 ปี 1 วันขึ้นไป เพื่อให้พนักงานมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายภายในอนาคต หรือมีภาระการกู้ยืมเงินฉุกเฉินอีกด้วย

 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • ประกันสุขภาพ
 • ที่พักพิเศษ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินชดเชยตามกฎหมาย
 • การสมรส
 • กิจกรรมการท่องเที่ยว
 • สิทธิการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่า พ.ร.บ.
 • อื่นๆ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาของบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ การจัด “การฝึกอบรมพนักงาน” จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรสามารถจัดหาให้พนักงานได

พนักงานทั้งหมด % ได้ผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม
ชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด ชม./คน
จำนวนครั้งที่อบรม + หัวข้อต่อปี

การดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการรับพนักงานเข้าใหม่ให้มีสัดส่วนที่ร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานภายในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสในการทำงานให้แก่ผู้มีความสามารถจากทั่วประเทศ และเปิดรับผู้พิการในตำแหน่งงานที่สามารถปฏิบัติได้ รวมทั้งตั้งเป้าหมายการลาออกให้มีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีพนักงานเข้าใหม่เป็นจำนวน 3,599 คิดเป็นร้อยละ 31.4 ของพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานพ้นสภาพจำนวน 1,932 คน คิดเป็นร้อยละ 16.98

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุม บริษัทฯ จึงกำหนดดัชนีชีวัดความสำเร็จของผลงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เป็น 2 ชุดข้อมูล คือ MTC Model สำหรับการประเมินผู้บริหาร และการประเมินแบบ 360 องศา สำหรับการประเมินพนักงานภายในองค์กร ให้มีทักษะความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยร้อยละ 100 ของพนักงานทุกคนได้ผ่านการประเมินแบบ 360 องศา ที่มีเนื้อหาสาระ ดังนี้

การเพิ่มฐานลูกค้าได้ตามเป้าหมายการดำเนินงาน
ความสามารถดำรงฐานลูกค้าได้
การจัดการด้านบัญชีและเอกสารภายในสาขา
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
จำนวนการเกิดทุจริต
ความสำเร็จของผลงาน
การควบคุมงบประมาณ

บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในทุกปี โดยได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับ พนักงานจำนวน 13,005 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 12,593 คน คิดเป็น 96.83% ขององค์กร ใน ปี 2565 โดยมี

ระดับความพึงพอใจ %

ความผูกพันในองค์กรมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าขององค์กร เพราะความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร ความรัก ความเชื่อมั่น ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร ทำให้พนักงานเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งต้องการที่จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นตลอดไป

โดยปี 2565 ระดับความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ %
01.
 • พิจารณาอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม
 • เลือกคนที่มีทัศนคติที่ดีเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
 • เลือกคนที่ทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำ
02.
 • พัฒนาศักยภาพของพนักงานอยู่เสมอ
 • ประเมินผลตามความสามารถอย่างยุติธรรม
 • เห็นคุณค่าและให้โอกาส
03.
 • Exit interview ที่ยุติธรรม
 • พิจารณาการขึ้น Black list อย่างเป็นธรรม
 • สร้างความประทับใจระหว่างกัน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกิจการ บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานของหลักการชี้แนะด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) หรือ UNGPs

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่องค์กร ให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้ความรู ้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่าย จนเกิดความตระหนักและนำไปสู่การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม

หลักสูตรอบรมด้านอาชีวอนามัย

เป้าหมาย

% ของพนักงานเข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/คน/ปี และมีอุบัติเหตุ 0 ครั้ง

ผลการดำเนินงาน

% ของพนักงานได้เข้ารับการอบรมด้านอาชีวอนามัย
% ผ่านการทดสอบหลังการอบรมด้านอาชีวอนามัย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลาทำงาน และ 5 คือจำนวนการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน