คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงถึงระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน​
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความปลอดภัย
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านการจัดการภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
แนวทางปฎิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน​
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด
คู่มือ
คู่มือบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
กฎบัตร
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด