นโยบาย โครงสร้าง และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับ

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ปรัชญาหลักในการดำเนินธุรกิจของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ คือ คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ คุณดาวนภา เพชรอำไพ คือ การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากสถาบัน การเงิน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสซึ่งปรัชญาดังกล่าวได้กลายมาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจบนบรรทัดฐานของหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากกลยุทธ์ในการขยายจำนวนสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ 800 ในระยะเวลาเพียง 5 ปี จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 0.68 ล้านสัญญาเป็น 2.90 ล้านสัญญา และมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจาก 1,703 คน เป็น 9,576 คน ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้เสียนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

ปัจจุบันบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น “ผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบ” ด้วยการปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯเพื่อกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการและคณะทำงานที่บริหารจัดการประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลร่วมกันกำหนด ทบทวนและอนุมัติเป้าหมายและนโยบายด้านความยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน แนะแนวทางการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดทำ ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (materiality) พร้อมทั้งกำหนดกรอบการบริหารและจัดการความเสี่ยงรวมถึงความเสี่ยงจากแรงขับเคลื่อนหลัก (Megaforce) และกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลให้เกิดการติดตามงานด้านการกำกับดูแล

ประธานคณะทำงานและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานคณะทำงาน (รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ) ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม อาทิตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (ธุรการ) ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะทำงานนี้ทำ หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และนโยบายที่คณะกรรมการตั้งไว้วางแผนทิศทางการดำเนินงานปฏิบัติตามแผนงาน โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเครื่องมือ และแนวทางช่วยในการปฏิบัติงาน รวมถึงตรวจติดตามการดำเนินงานตลอดจนรายงาน ผลงานให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank Financial Institution) ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถซึ่งเป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกัน โดยได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยแก่ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก และเน้นการเติบโตด้วยการกระจายการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผ่านสาขาของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ จำนวน 4,107 สาขา อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการขอสินเชื่อซ้ำ ดังสะท้อนให้เห็นได้ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรูปแบบหมุนเวียน (Circular Value Chain) โดยมีกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อเป็นกิจกรรมกำกับ

ทั้งนี้การจัดการห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ยึดมั่นต่อแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยการมีบรรษัทภิบาล และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากห่วงโซ่คุณค่าซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การกำหนดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ การจัดการบริหารลูกค้า การติดตามและจัดเก็บหนี้ และกิจกรรมสนับสนุน อาทิ การขยายจำนวนสาขา กระบวนการรู้จักและระบุตัวตนลูกค้า การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และ LTV การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม การติดตามลูกค้า การเพิ่มวงเงิน การรักษาฐานลูกค้า การติดตามหนี้และการประมูลทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัทฯได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ http://investor.muangthaicap.com ของบริษัทฯ ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น กลยุทธ์ เครื่องมือ
ลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างรับผิดชอบ
 • การพัฒนาจริยธรรมของอุตสาหกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อลูกค้า
CSV
พนักงาน การจัดการแรงงาน
 • การยึดมั่นต่อสิทธิมนุษยชน และการยอมรับความหลากหลายในองค์กร
 • การสร้างสังคมเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากร
 • การดูแลและสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงาน
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วยรายได้และ สวัสดิการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
คู่ค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ESG
ผู้ถือหุ้น/ นักลงทุน / เจ้าหนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การจัดการโครงสร้างการบริหารให้มีบรรษัทภิบาล
 • การจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
คู่แข่ง การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรม
 • การจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบสินเชื่อทะเบียนรถเพื่อร่วมกันหารือเรื่องหลักปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกัน
ชุมชนและสังคม การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
 • มิติเศรษฐกิจผ่านโครงการ CSR-IN PROCESS เพื่อปลูกฝังการตระหนักรู้และวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า พนักงานและประชาชนทั่วไป
 • มิติสังคมผ่านโครงการ CSR-AFTER PROCESS เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างบริษัทฯ และชุมชน โดยการมอบโอกาสด้านการศึกษาสาธารณสุขสำหรับชุมชน และรักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
 • มิติสิ่งแวดล้อมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
CSR & Corporate Citizenship

การกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืน และเป้าหมาย SDGs

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯได้ร่วมกันประเมินรวบรวม และจัดลำดับประเด็นที่มี ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯใหม่ด้วยการพิจาณาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ลูกค้า บุคลากร คู่แข่ง คู่ค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่อุตสาหกรรมและ หน่วยงานกำกับให้ความสำคัญ รวมถึงประเด็นที่นำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals - SDGs) และนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญหาแนวทาง หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯอย่างเหมาะสม

ดังนั้น ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯจึงมีการปรับปรุงรายละเอียดของประเด็นหลัก 8 ประเด็น จากรายงานความยั่งยืน ปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสาระสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การรายงานประเด็นและการปรับปรุงประเด็นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปีพ.ศ.2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันประเมินเพื่อปรับปรุงนโยบายและยุทธศาสตร์ในรายละเอียด โดยยังคงประเด็นสาระสำคัญไว้การปรับปรุง ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความชัดเจนในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานยิ่งขึ้นซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดในการปรับปรุงได้ดังต่อไปนี้

มิติ ประเด็นที่สำคัญ ขอบเขตที่เกี่ยวข้องในรายงานความยั่งยืน ปี 2561 ขอบเขตที่เกี่ยวข้องในรายงานความยั่งยืน ปี 2562
G ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • การเคารพสิทธิของลูกค้า
 • การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างรับผิดชอบ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
  • กลยุทธ์การขยายสาขา
  • การให้บริการที่เป็นเลิศ
  • การสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า
 • การพัฒนาจริยธรรมของอุตสาหกรรม
  • การเคารพต่อความพึงพอใจสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
  • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
  • การเป็นองค์กรต้นแบบของอุตสาหกรรมในด้านบรรษัทภิบาล
การจัดการความเสี่ยง
 • การจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี
 • การจัดการความเสี่ยงด้านกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี
 • การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และการโจมตีทางไซเบอร์
 • การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 • การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • การต่อต้านการทุจริต
 • การต่อต้านการทุจริต
นวัตกรรม -ไม่ปรากฏรายละเอียด-
 • นวัตกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยง
 • นวัตกรรมเพื่อการสร้างประสบการณ์แก่ลูกค้า
S การจัดการแรงงาน
 • สิทธิมนุษยชน
 • การพัฒนาบุคลากร
 • ความปลอดภัย และสุขอนามัย
 • สิทธิมนุษยชน
 • การพัฒนาบุคลากร
 • ความปลอดภัย และสุขอนามัย
 • สวัสดิการที่เป็นธรรม
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • การสืบทอดตำแหน่ง
การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
 • โครงการ CSR เพื่อพัฒนาชุมชน
 • โครงการ CSR เพื่อพัฒนาชุมชน
E การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์
 • การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
 • การลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์
 • การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • การจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว
 • การจัดซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว
 • การจัดซื้อที่โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบและความเสี่ยงต่อ ESG

ซึ่งผลจากการทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เบื้องต้นบริษัทฯยังคงยึดเป้าหมายหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 9 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย คือ 1. No Poverty 3. Good Health and Well-Being 4. Quality Education 5. Gender Equality 8. Decent Work and Economic Growth 9. Industry, Innovation and Infrastructure, 10. Reduced Inequalities 11. Sustainable Cities and Communities 12. Responsible Consumption and Production

ในการปรับปรุงนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นไปยังการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value-CSV) โดยการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ให้ตอบสนองต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเงินของประชาชนด้วยความรับผิดชอบเป็นหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียด้วยกรอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ที่รับผิดชอบ
มิติ มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือ CSV

CSR

Corporate Citizenship

เป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเงินของประชาชน

พัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

กลยุทธ์

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

1) การพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างรับผิดชอบ

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มีความเหมาะสมด้วยต้นทุนทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส
 • การขยายจำนวนสาขาให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของประชาชน
 • การให้บริการที่เป็นเลิศทั่วถึงและเท่าเทียมกันแก่ลูกค้า
 • การปลูกฝังการตระหนักรู้และวินัยทางการเงินให้แก่ลูกค้า

2) การพัฒนาจริยธรรมของอุตสาหกรรม

 • การเคารพต่อความพึงพอใจสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 • การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การเป็นองค์กรต้นแบบของอุตสาหกรรมในด้านบรรษัทภิบาล

การจัดการความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การจัดการแรงงาน

 • การยึดมั่นต่อสิทธิมนุษยชน และการยอมรับความหลากหลายในองค์กร
 • การสร้างสังคมเรียนรู้ภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากร
 • การดูแลและสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ปฏิบัติงาน และกระบวนการทำงาน
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรด้วยรายได้และสวัสดิการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • การพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร และระบบการประเมินผลงานที่เหมาะสมเป็นธรรมและโปร่งใส
 • การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งด้วยโครงการ CSR

 • พัฒนาการของเด็กเล็กในชุมชนด้วยโครงการ “บ้านใหม่ของหนู”
 • เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนด้วยโครงการ “เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต” ร่วมกับสภากาชาดไทย
 • ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยการสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และศาสนาร่วมกับสมาชิกในชุมชนด้วยโครงการทอดกฐิน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

1) การลดคาร์บอน ฟุตปริ้นท์

 • การจัดการขยะด้วยการรีไซเคิล
 • การลดการใช้กระดาษด้วยการพัฒนา MODULE ในระบบปฏิบัติการ

2) การใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และรู้คุณค่า

 • การลงทุนในอาคารสีเขียว LEED CERTIFIED ซึ่งปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 • โครงการ “ปิดเพื่อเปลี่ยน” เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงพักกลางวัน

การจัดการห่วงโซ่ อุปทาน

 1. การปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. การจัดซื้อที่โปร่งใสและคำนึงถึงผลกระทบและความเสี่ยงต่อ ESG
โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัยสารสนเทศ