การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“HAPPY ECONOMY”

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มิติเศรษฐกิจ
ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล จัดการความเสี่ยงอย่าง ครอบคลุม รอบด้าน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว
มิติสังคม
เพราะทุกคนมีส่วนผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สิทธิมนุษยชน รวมถึงมุ่งตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
มิติสิ่งแวดล้อม
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเติบโตปีละมากกว่า 20% องค์กรได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกันสำหรับองค์กร

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด