มิติเศรษฐกิจ

ปฏิบัติตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล จัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว​

Good Corporate Governance
มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม​
เพิ่มมูลค่ากิจการ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย​
Effective Risk Management
สร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ​
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการรับมือความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ​
Take Care Stakeholders
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม​
สร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน กำหนดช่องทางการมีส่วนร่วมปฏิบัติอย่างเป็นธรรม​
Develop Innovation
มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ​
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเติบโต สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพและการเติบโตของธุรกิจ​

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จัดการให้มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีและมีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บนพื้นฐานการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รับผิดชอบต่อบทบาท หน้าที่รับผิดและรับชอบในผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าของกิจการ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ​

01.
ความซื่อสัตย์ ​
02.
ความยุติธรรม​
03.
ความโปร่งใส​
04.
ความรับผิดชอบ​
05.
ภาระรับผิดชอบ​

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ​

ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู่ถือหุ้นในการกำหนดทิศทางขององค์กร แต่งตั้งและกำกับดูแลฝ่ายจัดการ โดยต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ ในการนำบริษัทฯ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ​

โครงสร้างองค์กร

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัต​

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกอบด้วย ​

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร​

บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่องค์กรระดับโลก โดยกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวทางและหลักปฏิบัติสากล ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจเติบโต และสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงในระยะยาว​

ความสำคัญ การบริหารจัดการความเสี่ยง ​
01.
สร้างฐานความรู้ที่มี ประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงาน​
02.
ความสำคัญ การบริหารจัดการความเสี่ยง สะท้อนให้เห็นภาพรวม ของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ ​
03.
ความสำคัญ การบริหารจัดการความเสี่ยง สะท้อนให้เห็นภาพรวม ของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญ ​
04.
ให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ​

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย​

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียส่งผลให้บริษัทฯ ทราบถึงความคาดหวัง ความต้องการ ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งสู่การขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนทราบถึงผลกระทบที่บริษัทมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ แบ่งผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ ​

The importance of risk management
01.
ลูกค้า ​
02.
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้ ​
03.
พนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ​
04.
คู่ค้า​
05.
คู่แข่งทางธุรกิจ​
06.
ชุมชนและสังคม​
07.
หน่วยงานกำกับ​

ในการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้พิจารณาห่วงโซ่คุณค่าที่ประกอบด้วยกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การกำเนิดสินเชื่อ การจัดการลูกค้า และการติดตามหนี้ และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เช่น การขยายสาขา การรู้จักลูกค้า (KYC) การตั้งค่าอัตราดอกเบี้ยและ LTV การปฏิบัติด้านการตลาด การติดตามลูกค้า การเพิ่มการรักษาลูกค้า การประมูลทรัพย์สิน บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ http://investor.muangthaicap.com​

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​

 • ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว 
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติเหมาะสม 
 • มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ​
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย /ค่าธรรมเนียม ​
 • การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า​

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย​

 • คำนึงถึง ESG ตลอดกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ​
 • ขยายสาขาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการ ​
 • สร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าด้วยบริการที่เป็นเลิศ ทั่วถึง และเท่าเทียม 
 • เคารพต่อความพึงพอใจ สิทธิ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​ :

 • ผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง โปร่งใส และเติบโตอย่างยั่งยืน​

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย

 • ทบทวนและปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับสภาวการณ์ ​
 • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​ :

 • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ​
 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 • ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนบุคคล

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย

 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน ​
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
 • ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน
 • การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​ :

 • มีความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
 • ความต่อเนื่องของการดำเนินการ ​
 • เกณฑ์การประเมินและคัดเลือกที่ได้มาตรฐาน
 • กำหนดระยะเวลาชำระเงินแก่คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ​

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย

 • บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อ ESG ​
 • กำหนดระยะเวลาชำระเงินแก่คู่ค้าอย่างเป็นธรรม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​ :

 • แข่งขันอย่างเป็นธรรม ​
 • การยกระดับอุตสาหกรรมร่วมกัน ​
 • การให้ความร่วมมือกับสมาคมสินเชื่อทะเบียนรถ/ส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ ​

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย

 • ให้ความร่วมมือกับสมาคมการค้าผู้ประกอบสินเชื่อทะเบียนรถ เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมร่วมกัน​

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​ :

 • แสดงความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน ​
 • พิจารณาผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย

 • สร้าง Engagement ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน ผ่านโครงการ CSR ​
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ​ :

 • สนับสนุนนโยบายและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม ​
 • การบริหารจัดการที่โปร่งใส ​
 • ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับที่กำหนด​

แนวทางการดำเนินงาน / เป้าหมาย

 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับอยู่เสมอ ​

การดำเนินการด้านภาษี​

เพื่อสะท้อนถึงคุณค่าและหลักปฏิบัติที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาด้านภาษีให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และเชื่อว่าการปฏิบัติตามนโยบายด้านภาษีอย่างเคร่งครัดจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้ ​

จรรยาบรรณด้านภาษี​
01.
จัดให้มีระบบภาษีและการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ​
02.
ชำระภาษีอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับมูลค่าการดำเนินงาน​
03.
กำหนดให้ใช้หลักการเปรียบเทียบราคาโอนกับราคาซื้อขายโดยสุจริต​
04.
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ​
05.
มีการติดต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลภาษีของรัฐบาลอย่างเปิดเผย​

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภาษี ​

เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการควบคุมด้านภาษี (Tax Control Framework) โดยยึดถือตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล (Best Practice) โดยมีการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงด้านภาษีอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่ระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษีทุกประเภท ​

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านภาษีเช่นเดียวกับความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ผ่านโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ​

นโยบายด้านการจัดการภาษี