สาธารณสุข

ในเดือนมิถุนายนของทุกปีได้จัดกิจกรรมทำความดีอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ "เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ซึ่งมีพนักงานให้การตอบรับและสนับสนุนในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี โดยพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล และสภากาชาดประจำจังหวัดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 3,342 คน (คนละ 300 ซี.ซี.) คิดเป็น 1,002,600 ซี.ซี. ซึ่งมียอดผู้บริจาคโลหิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 1,962 คน

สาธารณะสุข

บริจาคโลหิตผ่านสภากาชาดไทย

โครงการ "เมืองไทยร่วมใจบริจาคโลหิต"


ในเดือนมิถุนายนปีนี้มีพนักงานร่วมบริจาคโลหิต

จำนวน 3,342 คน

มียอดผู้บริจาคโลหิตสูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 1,962 คน

นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายห้ามพนักงานทุกระดับข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผู้ค้าหรือผู้เสพ โดยมีการตรวจสารเสพติดพนักงานปีละ 1 ครั้ง ภายใต้โครงการ “บริษัทสีขาว”

ในปี 2558 และ ปี 2559 ครอบครัวเพ็ชรอำไพ/เพชรอำไพได้บริจาคเงินจำนวน 40 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ แก่โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อสร้างอาคารแผนกฉุกเฉิน และจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลอีกด้วย