การศึกษา

บริษัทจัดให้มีการบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเดียวกับวันตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ “บ้านใหม่ของหนู” จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้สร้างไปแล้วจำนวน 9 แห่ง โดยในปีนี้ได้สร้างเพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดงน้อย และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองสมุย รวมมูลค่า 2,304,000 บาท

การศึกษา

โครงการบ้านใหม่ของหนู / จำนวนเด็กภายใต้การดูแล (คน)

บริษัทจัดให้มีการบริจาคทุนการศึกษา

ให้กับนักเรียนและเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียน บริษัทได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายใต้ชื่อ “บ้านใหม่ของหนู”

รวมมูลค่า

2,304,000 บาท

นอกจากนั้น ในปี 2559 คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ได้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นจำนวนกว่า 65 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อในจังหวัดเชียงใหม่ มิต้องย้ายถิ่นฐาน เพื่อกระตุ้นการกระจายรายได้ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการและบริจาคเงินสมทบกองทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี