รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 33.49%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
 • 6.24%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • 2.15%
  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
 • 2.03%
  STATE STREET EUROPE LIMITED
 • 22.13%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
2. นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,343,745 6.24
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 45,502,893 2.15
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 43,034,726 2.03
6. CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 22,137,100 1.04
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 17,077,700 0.81
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 14,511,500 0.68
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 13,439,400 0.63
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 7,027,591 0.33