รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 33.49%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
 • 7.00%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • 2.01%
  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
 • 1.32%
  STATE STREET EUROPE LIMITED
 • 22.22%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
2.  นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 148,389,687 7.00
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 42,570,012 2.01
5.  STATE STREET EUROPE LIMITED 27,950,582 1.32
6.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 20,880,200 0.98
7.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,223,500 0.81
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 15,747,119 0.74
9.  CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 9,178,805 0.43
10.  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 7,051,200 0.33