รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

 • 33.96%
  นางดาวนภา เพชรอำไพ
 • 33.49%
  นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ
 • 7.67%
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • 1.12%
  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
 • 0.95%
  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • 22.81%
  Others
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
2.  นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 162,546,712 7.67
4.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 23,761,968 1.12
5.  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,100,700 0.95
6.  STATE STREET EUROPE LIMITED 18,793,720 0.89
7.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 7,596,198 0.36
8.  นาง จินตนา บุญสาลี 7,133,586 0.34
9.  นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา 5,850,000 0.28
10.  กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 5,196,600 0.25