การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่เกิน 50 %

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน 50 % ของกำไรสุทธิหลักการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
21/02/66 27/04/66 17/05/66 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.95 01/01/65-31/12/65
14/02/65 28/04/65 17/05/65 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.37 01/01/64-31/12/64
16/02/64 29/04/64 17/05/64 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.37 01/01/63-31/12/63
08/04/63 21/04/63 07/05/63 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 01/01/62-31/12/62
26/02/62 29/04/62 15/05/62 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.26 01/01/61-31/12/61
20/02/61 27/04/61 14/05/60 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.18 01/01/60-31/12/60
20/02/60 26/04/60 15/05/60 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 01/01/59-31/12/59
18/02/59 27/04/59 13/05/59 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 01/01/58-31/12/58
19/02/58 27/04/58 11/05/58 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.13 01/01/57-31/12/57