บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน 50 % ของกำไรสุทธิหลักการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน 50 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ปี 2566 บาทต่อหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
21/02/2566 27/04/2566 17/05/2566 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.95 01/01/65-31/12/65
14/02/2565 28/04/2565 17/05/2565 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.37 01/01/64-31/12/64
16/02/2564 29/04/2564 17/05/2564 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.37 01/01/63-31/12/63
08/04/2563 21/04/2563 07/05/2563 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.30 01/01/62-31/12/62
26/02/2562 29/04/2562 15/05/2562 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.26 01/01/61-31/12/61
20/02/2561 27/04/2561 14/05/2561 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.18 01/01/60-31/12/60
20/02/2560 26/04/2560 15/05/2560 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.10 01/01/59-31/12/59
18/02/2559 27/04/2559 13/05/2559 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 01/01/58-31/12/58
19/02/2558 27/04/2558 11/05/2558 จ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.13 01/01/57-31/12/57