3Q/2566

ผลการดำเนินงาน
ดูตามรูปแบบ :
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
โครงสร้างรายได้
หน่วย: %
2563 2564 2565 2Q/2566 3Q/2566
ประเภทของรายได้
รายได้ดอกเบี้ยในการให้บริการสินเชื่อและสัญญาเช่าซื้อ 13,962 15,195 19,199 5,754 6,063
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ1) 726 769 792 255 218
รายได้อื่น 2) 45 55 77 33 19
รวมรายได้ทั้งหมด 14,733 16,019 20,068 6,042 6,300

หมายเหตุ :

1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ประกอบด้วย ค่าปรับและค่าติดตามทวงถาม ค่านายหน้าจากการขายประกันของ MTLI

2) รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการข้อมูลแก่บริษัทประกัน, กำไรจากการขายทรัพย์สิน, ค่าเสียหายจากการยึด รถยึด เป็นต้น

ดูตามรูปแบบ :
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
หน่วย: ล้านบาท, %
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท
2562 2563 2564 2565 3Q/2566
กำไรสุทธิ 4,237 5,214 4,945 5,093 3,555
SG&A 5,314 6,104 6,961 8,069 7,206
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (%) 47.57 50.11 46.76 51.06 45.15
ข้อมูลสินเชื่อคงค้าง
สินเชื่อคงค้างและจำนวนสาขา
หน่วย: ล้านบาท, %, สาขา
ข้อมูลคุณภาพเครดิตของลูกหนี้คงค้าง
หน่วย: %
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หน่วย: ล้านบาท, %
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์
หน่วย: %
หน่วย : ล้านบาท
2562 2563 2564 2565 3Q/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 61,871.60 77,221.88 98,389.84 128,066.20 145,506.02
หนี้สินรวม 45,899.89 56,539.74 73,521.34 98,975.60 114,863.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,971.71 20,682.13 24,868.50 29,090.60 30,642.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,120 2,120 2,120 2,120 2,120
รายได้รวม 12,687.93 14,732.59 16,018.74 20,068.49 6,299.48
กำไรสุทธิ 4,237.47 5,213.92 4,944.55 5,093.09 1,285.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.00 2.46 2.33 2.40 1.68
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 11.02 11.98 9.49 8.10 6.98
ROE(%) 26.53 28.45 21.71 18.88 15.98
อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.40 35.39 30.87 25.38 20.40