คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นางสาวดวงแข สงนุ้ย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

นางสาวดวงแข สงนุ้ย

อายุ

53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท Management and Organization มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.054

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2558 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2554 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2550 – 2554 รองผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)