คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา / กรรมการบริหาร

นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย

อายุ

50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.001

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2557 – 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)