คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายบัญญัติ นิลศิริ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา / กรรมการบริหาร

นายบัญญัติ นิลศิริ

อายุ

48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.007

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2554 – 2561

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2550 – 2553

ผู้จัดการสาขาถนนบรมไตรฯ พิษณุโลก

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)