คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายอำนาจ เนียมสี

ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน / กรรมการบริหาร

นายอำนาจ เนียมสี

อายุ

56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.019

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายหนี้สิน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2561 – 2562 รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตนครสวรรค์ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2560 – 2561

รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตนครสวรรค์

บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2558 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตชลบุรี บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2554 – 2557

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2549 – 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตพิษณุโลก บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)