คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายสมเกียรติ รัศมี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

นายสมเกียรติ รัศมี

อายุ

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (31/12/65)

ร้อยละ 0.010

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2562 - 2566 ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2561 - 2562 รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2559 - 2561 รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา - ผู้จัดการเขตอยุธยา บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)