คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นายสมเกียรติ รัศมี

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา / กรรมการบริหาร

นายสมเกียรติ รัศมี

อายุ

57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (พิษณุโลก)

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.010

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2561 – 2562 รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2559 – 2561 รองผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2558 – 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตอยุธยา บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2554 – 2557

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา – ผู้จัดการเขตพิษณุโลก

บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)