คณะกรรมการบริหาร

กลับ

นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหาร

นางสาววิมลรัตน์ หนูจุล

อายุ

52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัทฯ (19/11/63)

ร้อยละ 0.024

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล สินเชื่อทะเบียนรถ
2560 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2555 – 2559 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2547 – 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. เมืองไทย ลิสซิ่ง สินเชื่อทะเบียนรถ
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เมืองไทยลิสซิ่ง อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ นายหน้าประกันภัย

หมายเหตุ : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)